Junior traders offered immunity in forex probe - FT.com

@FT: Australian regulator to probe forex services https://t.co/UV0AnLIQ1x

@FT: Australian regulator to probe forex services https://t.co/UV0AnLIQ1x submitted by -en- to newsbotbot [link] [comments]

@FT: Australian regulator to probe forex services https://t.co/UV0AnLIQ1x

@FT: Australian regulator to probe forex services https://t.co/UV0AnLIQ1x submitted by -en- to newsbotMARKET [link] [comments]

@FT: Banks prepare to settle with Brussels over forex cartel probe https://t.co/zK1ZR0GrDp

@FT: Banks prepare to settle with Brussels over forex cartel probe https://t.co/zK1ZR0GrDp submitted by -en- to newsbotbot [link] [comments]

[Anthony Barton] RT @FT: Banks prepare to settle with Brussels over forex cartel probe https://t.co/zK1ZR0GrDp

[Anthony Barton] RT @FT: Banks prepare to settle with Brussels over forex cartel probe https://t.co/zK1ZR0GrDp submitted by jeff98379 to newstweetfeed [link] [comments]

U.S. scrutiny of Barclays and UBS widens forex trading probe -FT

submitted by Shares_RSS to Economics [link] [comments]

De rol van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen bij grote financiële schandalen en het feit dat Nederlandse pensioenfondsen geheime overeenkomsten sluiten met hen waarin zeer waarschijnlijk de beheerder feitelijk nooit aansprakelijk gesteld kan worden voor schade

Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de rol van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen bij grote financiële schandalen en het feit dat Nederlandse pensioenfondsen geheime overeenkomsten sluiten met hen waarin zeer waarschijnlijk de beheerder feitelijk nooit aansprakelijk gesteld kan worden voor schade. (ingezonden 13 februari 2019)   1 Hoeveel geld hebben Nederlandse pensioenfondsen en klopt het dat het grootste deel van deze gelden wordt beheerd door vermogensbeheerders, die aangesloten zijn bij Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS)?   2 Herinnert u zich dat het aangenomen amendement-Omtzigt (Kamerstuk 35015, nr. 10) heel duidelijk stelt welke werkzaamheden een pensioenfonds niet mag uitbesteden, namelijk: "a. taken en werkzaamheden van personen die het dagelijks beleid bepalen, daaronder mede verstaan het vaststellen van beleid en het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid; b. het opstellen van en toezien op het strategisch beleid ten aanzien van vermogensbeheer; c. werkzaamheden waarvan uitbesteding de verantwoordelijkheid van de uitvoerder voor de organisatie en beheersing van bedrijfsprocessen en het toezicht daarop kan ondermijnen; d. indien de uitbesteding een belemmering kan vormen voor een adequaat toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde"?   3 Herinnert u zich dat belangenvereniging van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen DUFAS bepaald ongelukkig was met de toelichting op het amendement?   4 Herinnert u zich dat u antwoordde dat u niet op de hoogte bent dat de leden van DUFAS zich onder andere schuldig gemaakt hebben aan Libor fraude, Forex manipulatie, Euribor fraude, fraude met edelmetalen, fraude met Swaps (ISDA fix) en meer, en dat pensioenfondsen hierdoor schade geleden hebben en dat u vertelde dat deze informatie doorgaans niet openbaar is? 1)   5 Bent u bekend met het feit dat DUFAS leden Citi, JP Morgan en UBS onder de banken waren die schuldig waren aan LIBOR fraude, dat toegegeven hebben en daar miljarden boetes voor betaald hebben in de Verenigde Staten (VS)? 2)   6 Bent u bekend met het feit dat DUFAS leden Citi, JP Morgan, UBS en BNP Paribas samen meer dan 5 miljard dollar boete betaald hebben in de VS, het Verenigd Koninkrijk (VK) en Zwitserland voor hun rol in de manipulatie van de wisselkoersen? 3)   7 Bent u bekend met het feit dat DUFAS lid JP Morgan één van de banken is die een boete kreeg in de Euribor fraude zaak (waaraan ook de Nederlandse Rabobank zich schuldig heeft gemaakt)?   8 Bent u bekend met het feit dat DUFAS lid State Street honderden miljoenen boete betaalde aan Amerikaanse toezichthouders en aan een settlement met Amerikaanse klanten vanwege fraude met wisselkoersen? 4)   9 Bent u bekend met het feit dat DUFAS lid State Street pensioenfondsen stiekem extra verborgen kosten in rekening bracht en dat zij daarvoor een aantal niet-Nederlandse pensioenfondsen compenseerde? Bent u bekend met het feit dat een aantal mensen hiervoor lange gevangenisstraffen heeft gekregen? 5)   10 Bent u bekend met het feit dat DUFAS lid KPMG onder andere een schikking van het openbaar ministerie (OM) geaccepteerd heeft voor fraude en voor valsheid in geschrifte? 6)   11 Bent u op de hoogte van het feit dat een aantal bestuurders van DUFAS lid KPMG in de Verenigde Staten (VS) vervolgd worden voor het lekken van vertrouwelijke informatie over ophanden zijnde audits? 7)   12 Bent u op de hoogte van het feit dat het DUFAS lid UBS een schikking betaald heeft voor het manipuleren van de markten van edelmetalen en dat een trader van JP Morgan heeft toegegeven schuldig te zijn aan het manipuleren van de markt van edelmetalen? 8)   13 Bent u op dat hoogte dat DUFAS leden BNP Paribas, Citi, JP Morgan hoge boetes en/of afkoopsommen hebben betaald in de schandaal rondom fraude met swaps (Isdafix)? 9)   14 Klopt het dat pensioenfondsen in onder andere de VS schadevergoeding hebben   gekregen voor de schade die zij geleden hebben als gevolg van de manipulatie van de derivatenmarkt?   15 Klopt het dat de Nederlandse pensioenfondsen enorme derivatenposities innemen en dat zij bij marktmanipulatie dus zeer waarschijnlijk schade lijden?   16 Wilt u opnieuw de vraag beantwoorden of u op de hoogte bent dat de leden van DUFAS zich onder andere schuldig hebben gemaakt aan Libor fraude, Forex manipulatie, Euribor fraude, fraude met edelmetalen, fraude met Swaps (ISDA fix) en meer, en dat pensioenfondsen hierdoor schade hebben geleden?   17 Weet u of de vereniging DUFAS ooit enige maatregel heeft genomen tegen een lid vanwege bijvoorbeeld fraude of valsheid in geschrifte? Zo ja, kunt u dan een voorbeeld geven?   18 Is het u opgevallen dat de in de ijlings verwijderde modelovereenkomst van DUFAS was opgenomen dat "- De Fiduciair Beheerder is niet aansprakelijk voor schade, tenzij die het gevolg is van opzet of [grove] schuld van hemzelf [of van enige persoon voor wie hij krachtens de wet aansprakelijk is]. [De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor [directe] schade als gevolg van het bedoelde opzet of de [grove] schuld en omvat niet ook indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winsten en gemiste besparingen.] 
(artikel 23.1) - [De hoogte van de aansprakelijkheid van de Fiduciair Beheerder is beperkt tot een bedrag gelijk aan [â—?] maanden vergoeding als bedoeld in artikel 11.1.] (artikel 23.2) - Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Cliënt de Fiduciair Beheerder schriftelijk in gebreke stelt en daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming stelt, terwijl de Fiduciair Beheerder ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Fiduciair Beheerder in staat is adequaat te reageren. (artikel 23.3)"?   19 Deelt u de mening dat contracten die artikel 23.1, 23.2 en 23.3 bevatten, het bijna onmogelijk maken om een fiduciair beheerder aansprakelijk te stellen, omdat gederfde winsten en gemiste besparingen zijn uitgezonderd, de aansprakelijk gelimiteerd is tot een paar maanden vergoeding van de kosten betaald aan de beheerder en de fiduciair beheerder eerst in gebreke moet zijn gesteld en de mogelijkheid gehad moet hebben om zijn fout te herstellen?   20 Herinnert u zich dat u aan de Kamer schreef dat het pensioenfondsbestuur te allen tijde verantwoordelijk is voor het beleggingsbeleid en toezicht daarop? 10)   21 Is het pensioenfondsbestuur bestuursaansprakelijk, indien er sprake is van verlies door opzet of grove schuld bij de beheerder, maar die beheerder niet aansprakelijk gesteld kan worden omdat die via het contract gevrijwaard is van die aansprakelijkheid of in ieder geval het bedrag waarvoor die aansprakelijk gehouden kan worden, geminimaliseerd heeft? Kunt u het antwoord toelichten?   22 Bent u bereid om in overleg met de pensioenfederatie of de toezichthouder na te gaan of pensioenfondsen ooit een beheerder aansprakelijk hebben gesteld? Zo ja, kunt u dat voorbeeld dan vertrouwelijk delen met de Kamer?   23 Welke contacten heeft u (of uw ministerie) sinds 15 november 2018 met DUFAS gehad? Kunt u de e-mailberichten en gespreksverslagen van die contacten aan de Kamer doen toekomen?   24 Kent u de contracten tussen beheerders en pensioenfondsen? Op welke informatie baseert u de zin: “De overeenkomsten die in de praktijk gesloten worden, zijn doorgaans niet gebaseerd op de modelovereenkomst, maar op deze herziene principes”? 11) 25 Kent u enig pensioenfonds waar de deelnemer inzagerecht heeft in de beheersoverkomst?   26 Kent u enig pensioenfonds waar het verantwoordingsorgaan inzagerecht heeft in de beheersovereenkomst?   27 Kan een verantwoordingsorgaan decharge verlenen als zij geen inzage heeft in de beheersovereenkomst?   28 Acht u het wenselijk dat een verantwoordingsorgaan inzagerecht heeft in de beheersovereenkomst?   29 Wie gaan controleren of beheerders geen derivaten van zichzelf aan pensioenfondsen verkopen die niet vrijelijk verhandeld worden op een open markt?   30 Wat is uw oordeel over het feit dat een aantal Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen ongeveer meegedaan heeft aan elke vorm van marktmisbruik en er nog steeds alles aan doet om geheime overeenkomsten te sluiten met pensioenfondsen, die deze beheerders bijna volledig vrijwaren van aansprakelijkheid?   31 Kunt u deze vragen één voor één, volledig en binnen drie weken beantwoorden? 1) Aanhangsel bij de handelingen 1247, 2018/2019, antwoord 8 2) https://www.cfr.org/backgroundeunderstanding-libor-scandal 3) zie https://en.wikipedia.org/wiki/Forex_scandal en https://www.ft.com/content/76dda416-02af-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 4) https://www.reuters.com/article/us-state-str-settlement/state-street-to- pay-530-million-to-resolve-forex-fraud-claims-idUSKCN10706B 5) https://www.ipe.com/news/regulation/ex-state-street-transitions-chief- convicted-of-fraud/www.ipe.com/news/regulation/ex-state-street-transitions- chief-convicted-of-fraud/10025449.fullarticle 6) https://nos.nl/artikel/2183845-pijnlijke-boete-van-8-miljoen-euro-voor- kpmg-wegens-fraude.html 7) https://www.reuters.com/article/us-kpmg-fraud-plea/former-kpmg-executive- director-pleads-guilty-to-audit-fraud-scheme-idUSKCN1MQ2OZ 8) https://www.reuters.com/article/us-usa-cftc-arrests/u-s-authorities-due- to-make-arrests-in-futures-spoofing-probe-sources-idUSKBN1FI19J en https://www.cnbc.com/2018/11/06/ex-jp-morgan-trader-pleads-guilty-to- manipulating-metals-markets.html 9) https://www.businessinsider.com/citi-fined-cftc-libor-isdafix-rate- fixing-evidence-chat-logs-transcripts-2016-5?international=true&r=US&IR=T, https://www.reuters.com/article/jpmorgan-cftc/jpmorgan-to-pay-65-mln-to- settle-charges-of-attempted-isdafix-manipulation-idUSEMN306QQ7, en https://www.reuters.com/article/us-usa-cftc-bnp-paribas/u-s-cftc-orders-bnp- paribas-to-pay-90-million-penalty-for-rate-rigging-idUSKCN1LE2AS 10) Aanhangsel bij de handelingen 1247, 2018/2019, antwoord 4 11) Aanhangsel bij de handelingen 1247, 2018/2019, antwoord 3
  Datum: 13 februari 2019    Nr: 2019Z02795    Indiener: Pieter Omtzigt, Kamerlid CDA
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

[Banned] /r/worldnews/: Trump sending Pompeo ‘immediately’ to meet Saudi king over missing journalist

I was banned from /worldnews/. Here's what I would have said in response to this post:
When I first saw this article from washingtonpost.com, its title was:
Saudis to allow Turkish investigators to search consulate
Here are some other articles about this story:
I am a bot trying to encourage a balanced news diet.
These are all of the articles I think are about this story. I do not select or sort articles based on any opinions or perceived biases, and neither I nor my creator advocate for or against any of these sources or articles. It is your responsibility to determine what is factually correct.
submitted by alternate-source-bot to alt_source_bot_log [link] [comments]

TIMELAPSE: WOOD FIRED HOT TUB Built By Couple In 13 Min ... Fox News - YouTube 10 Mysterious Archaeological Discoveries - YouTube GoPro: Foggy Forest MTB - YouTube Pro boxer vs Amateur boxer STREET BOXING - YouTube Lil Baby - Sum 2 Prove (Official Video) - YouTube Future - 100 Shooters (Official Music Video) ft. Meek Mill ... Unbelievable Secrets of Air Force One - YouTube

FT Opening Quote with commentary by City Editor Jonathan Guthrie is your early City briefing. You can sign up for the email here. 2015-05-20T07:11:09.000Z. By: Chris Nuttall. Markets; Equities ... ft guide to foreign exchange trading financial times ... how to properly operate in the fx market the foreign exchange market is infested with big sharks and controlled by the forex trading probes eu fines five banks eur1bn over foreign exchange cartel traders at rbs barclays citi jpmorgan and mufg used chat rooms to rig forex spot trading save promoted any information that you receive via ... Senior bankers fear the forex probes will prompt another round of multibillion dollar penalties echoing the punishment meted out in the Libor-rigging scandal, which has so far cost the industry $5.8bn in fines. It is already clear from some banks’ internal investigations that there have been instances of traders sharing information about overall trading books, individual client orders and ... Forex trading probes Add to myFT. Add to myFT Digest. Add this topic to your myFT Digest for news straight to your inbox. Add to myFT Digest Thursday, 30 January, 2020. Markets. FCA probes ... The FT forex signals forex trading strategy is an FX scalping strategy that allows traders profit from a wide range of assets in the currency market. The strategy combines two simple to use trading indictors in delivering accurate signals. Chart Setup. MetaTrader4 Indicators: Forex_Trend_Signalsv1.ex4 (default setting), forex-mt4-trend ... The UK's Financial Conduct Authority (FCA) is probing the use of personal accounts by foreign exchange traders amid allegations that traders used these accounts to trade their own money ahead of ... FCA joins overseas regulators in forex market probes By Donia O’Loughlin. The Financial Conduct Authority has launched a number of investigations alongside both UK and foreign agencies relating ... Forex trading probes. After the manipulation of Libor the rigging of foreign currency markets was the next big scandal to hit the world’s biggest banks Further reading . The CFTC also imposed a separate fine of $115m on Barclays for attempting to manipulate US dollar Isdafix swap rates, marking the first time it has taken action in connection with that benchmark. Last year, the UK lender ... Forex trading probes. FT Opening Quote ; UBS to pay $545m forex fine. UBS is paying a $545m fine to US regulators over forex fiddling, Altice is making a $9bn move into the US cable market and ... Cookies on FT Sites We use cookies (opens in new window) for a number of reasons, such as keeping FT Sites reliable and secure, personalising content and ads, providing social media features and to analyse how our Sites are used.

[index] [1087] [5770] [23767] [14731] [6169] [27907] [14679] [3150] [5349] [526]

TIMELAPSE: WOOD FIRED HOT TUB Built By Couple In 13 Min ...

10 Mysterious Archaeological Discoveries Subscribe: https://goo.gl/vHN6qB For copyright matters please contact us at: [email protected] History l... Merch - https://teespring.com/stores/lil-cracra-shop-2 Pro boxer vs Amateur boxer STREET BOXING Like subscribe and share Go follow shamar showtime on Instagr... Mark Matthews goes flying down a foggy forest line on Vancouver Island. Shot 100% on GoPro: http://bit.ly/2kQPoIp Get stoked and subscribe: http://goo.gl/HgV... 🚨🚨 MORE TIMELAPSE VIDEOS! http://bit.ly/379jABh 🚨🚨 Why We Built A Deck & Hot Tub Before Our House: http://bit.ly/33WT5g3 New to our channel? Click “Show ... Stream/Download "Sum 2 Prove": https://qualitycontrol.lnk.to/Sum2Prove Follow Lil Baby Everywhere: https://www.instagram.com/lilbaby_1/ https://twitter.com/l... After a wild weekend we find ourselves in a new price area with opportunities abound. Links: Binance + Fiat: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-... FOX News Channel (FNC) is a 24-hour all-encompassing news service dedicated to delivering breaking news as well as political and business news. A top cable network in both total viewers and Adults ... It can take an impressive trip from Washington DC all the way to tokyo with just one tank of gas. The head of state can making it across the world, flying in st... "High Off Life" available at: https://future.lnk.to/HighOffLife Official Store: https://shop.freebandz.com/ Director: Gigi & Roy Ben Artzi Producer: Rodney B...

https://arab-binary-option.emexaw.cf